o-foto1
o-foto2
o-foto3
o-foto4
o-foto5
o-foto6

Ons onderwijs

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar en is eindonderwijs. Dat betekent dat de school de leerlingen begeleidt naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

De leerling haalt in principe geen diploma of startkwalificatie voor niveau 2. Wel kan de leerling bij goede resultaten verschillende certificaten halen. Bovendien werkt hij/zij gedurende het schooljaar aan een portfolio.

Het portfolio is een bewijzen map waarin de leerling laat zien wie hij of zij is en wat hij of zij kan. Dit portfolio wordt meegnomen naar een sollicitatie of vervolgopleiding.

Elke klas heeft een eigen mentor bij wie de leerling met vragen en problemen terecht kan. De mentor volgt de ontwikkeling en de vorderingen van de leerlingen en houdt hierover contact met de ouders/ verzorgers. Elke schooldag wordt geopend en afgesloten met een klassengesprek met de mentor.

De vakken zijn onderverdeeld in twee soorten: Praktische vakken enalgemene vakken (AVO). Bij de praktische vakken wordt vooral met de handen gewerkt. De praktijkvakken worden door de verschillende vakdocenten gegeven. Er zijn vakken in de technische richting, zoals hout – en bouwtechniek, mechanische techniek/ lassen en auto make-up.

En in de richting Verzorging met o.a. koken, kinderverzorging en haarverzorging. Ook zijn er vakken als magazijnbeheer en groenvoorziening.

De AVO vakken zijn de theorievakken zoals rekenen, lezen en wereld- oriëntatie, cultuur en maatschappij. De theorie vakken (AVO) ondersteunen de praktijkvakken. De AVO vakken worden gegeven door de AVO docenten.

In alle leerjaren nemen het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een goede beroepshouding, zoals op tijd komen, afspraken nakomen, samenwerken en respect tonen, een belangrijke plaats in. Voor de theorievakken maken wij gebruik van het lesmateriaal PrOmotie.

Resultaten

De meeste leerlingen stromen door naar een plaats op de arbeidsmarkt.

Het grootste deel van hen vindt werk in de technische/bouwkundige beroepssector, of in de verzorgende/dienstverlenende beroepen (handel/ horeca). Een beperkt aantal leerlingen stroomt door naar een scholings- of toeleidingstraject bij het ROC.

Wat is Praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen een groot aantal praktische vakken. Verder krijgen de leerlingen aangepaste basisvorming met de vakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, praktische arbeids- en loopbaanoriëntatie, maatschappelijke en culturele oriëntatie, informatiekunde en lichamelijke opvoeding.

Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. De leerlingen worden daarom voorbereid op het uitoefenen van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt en krijgen de mogelijkheid om via stages in de praktijk te leren. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig wonen, werken en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het praktijkonderwijs eindigt in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt.

Aan het eind krijgt elke leerling een getuigschrift praktijkonderwijs.

Theorie- en praktijkvakken

In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vooral AVO vakken. Dat zijn vakken als rekenen, lezen, wereldoriëntatie en omgangskunde. Zij krijgen ook praktijkvakken. Dat zijn “doe-vakken”, bijvoorbeeld huishoudkunde en techniek. Het is de bedoeling dat de leerlingen met verschillende richtingen in aanraking komen.

In de middenbouw staan meer praktijkvakken dan AVO vakken in het rooster.

De AVO vakken ondersteunen de praktijkvakken. Bij wiskunde staan bijvoorbeeld meten en met geld omgaan op het programma en bij Nederlands, gebruiksaanwijzingen en recepten lezen, formulieren invullen en solliciteren.

De praktijkvakken worden gegeven in de technische richting, zoals mechanische techniek / lassen, ICT, gereedschapsleer, hout – en bouw-techniek, en in de richting Verzorging, met onder andere koken en verzorging. Ook wordt het vak magazijnbeheer gegeven.

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO