s-foto2
s-foto3
s-foto4
s-foto5
s-foto6

Onze school

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost. Leerlingen kunnen allerlei praktijklessen volgen om competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in het “leven” na de school. Veel aandacht dus voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd.

De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig omdat wij een relatief kleine school zijn en wij een scherp toezicht houden op alle leerlingen. We hebben duidelijke afspraken hoe iedereen zich op school dient te gedragen. We letten er scherp op of iedereen zich aan die afspraken houdt!

Wij letten er ook op of een leerling “goed in zijn vel zit”. Wij signaleren als er problemen zijn met leerlingen en zullen daar dan iets mee gaan doen. Als we het samen niet kunnen oplossen zorgen we voor deskundige hulpverlening.

Wij willen dat de leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen onze leerlingen daarbij zo goed mogelijk helpen en hen zo zelfstandig mogelijk maken. Deze zelfstandigheid hebben zij later in het leven hard nodig! Ook willen we graag de ouder(s) of verzorger(s) hierbij betrekken.

Ontwikkeling vindt niet alleen op school plaats, maar zeker ook buiten school. Wij willen samen met de leerling en de ouder(s) of verzorger(s) het perspectief bepalen dat wenselijk én haalbaar is. Wij zullen ons optimaal inzetten om de leerling in het traject naar dit perspectief te begeleiden.

Identiteit van de school

De Dreef is een school op oecumenische grondslag. Dit houdt in dat bij ons leerlingen welkom zijn van elke geloofsovertuiging.

Er komen bij ons leerlingen uit verschillende landen en culturen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kennis maken met verschillende culturen, en respectvol gedrag tonen naar verschillende opvattingen en manieren van leven.

Doelstelling

Niet alle leerlingen zullen evenveel of precies hetzelfde leren. Ze zullen ook geen diploma halen. Als je bij ons van school komt, heb je niet echt een vak geleerd. Daar heb je diploma’s voor nodig. Wel heb je geleerd om een goede werknemer te zijn. Met je schoolcertificaten en je portfolio kun je aan de slag bij een bedrijf en daar het vak verder leren in de praktijk.

Voor wie is de school bedoeld?

De school is bedoeld voor leerlingen die graag met hun handen werken en die beter leren in de praktijk, dan in theorie.

De school biedt onderwijs op maat aan leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben.

De leerling moet voldoen aan de verwijzingscriteria voor het praktijkonderwijs (regionale verwijzingscommissie). Dit houdt in een IQ tussen 80 en 55 en leerachterstanden van 3 jaar of meer. En of sociaal emotioneel problemen hebben.

Opbouw van de school

De leerjaren zijn verdeeld in blokken die elk ongeveer twee jaren duren:

de onderbouw en de bovenbouw

De onderbouw

De eerste twee jaren heten de onderbouw. In die eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vooral AVO vakken. Dat zijn vakken als rekenen, lezen, wereldoriëntatie, omgangskunde. Zij krijgen ook praktijkvakken. Het zijn “doe-vakken”, zoals bijvoorbeeld huishoudkunde en techniek. Het is de bedoeling dat de leerlingen met verschillende richtingen in aanraking komen. Dat zij ervaren wat het vak inhoudt en of zij het leuk vinden of niet.

In de eerste twee leerjaren maakt de leerling een aantal voortgangstesten. In een enkel geval kan blijken dat de leerling toch beter naar het LWOO met leerwegondersteuning kan gaan of naar het ZMLK onderwijs. De mentor en/of de interne begeleidster zullen dit advies dan met de ouders/ verzorgers bespreken en zorgen voor een doorverwijzing naar een andere school.

De bovenbouw

Uiteindelijk volgt de plaatsingsstage in het 5e en 6e leerjaar die moet leiden naar een arbeidsplaats. In de laatste twee leerjaren wordt voornamelijk stage gelopen. In het 5e leer jaar komt de leerling nog maar één dag per week naar school.

In het 6e leerjaar zijn de leerlingen toegeleid naar werk of naar een vervolgtraject bij het ROC. Er vindt nog een jaar begeleiding vanuit de school plaats. Externe organisaties als UWV (Wajong) en Jobcoach organisaties betrekken wij zo veel mogelijk bij de uitplaatsing naar een passende werkplek.

Aanmelding op onze school

Om vooraf een indruk te krijgen van de school, ontvangen wij u graag met uw kind op school, zodat wij u een rondleiding kunnen geven en kennis kunnen maken met elkaar.

De aanmelding van leerlingen verloopt volgens een wettelijk vastgelegde procedure, die we de kernprocedure noemen. De ouder(s)/verzorger(s) melden zoon/dochter/pupil aan op onze school. Zij maken hiervoor een afspraak met de school.

Vervolgens worden relevante gegevens opgevraagd bij de school van herkomst via het ELKK (electronisch loket van de Gemeente Amsterdam). Deze gegevens worden besproken door de toelatings- en begeleidingscommissie.

Als de commissie besluit dat een leerling bij ons op school kan komen, wordt het hele aanmeldingspakket samengevat op een formulier voor de RVC, de regionale verwijzingscommissie. Dit moet ondertekend worden door de ouders en de school. De RVC beoordeelt of zij het eens is met de toelatingsbeslissing. Als dat zo is, geeft de RVC een positieve beschikking en is de leerling officieel toegelaten. Elke leerling op de praktijkschool dient een positieve beschikking te hebben.

Deze wettelijke procedure is ingesteld, om er zeker van te zijn dat elke leerling op de voor hem of haar juiste school terecht komt.

Uw kind aanmelden op onze school?

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak neemt u contact op met de school op tel.nr. 020 – 519 50 70 of mailt u naar admin@dedreef.net

Neemt u het volgende mee

  • Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs
  • Paspoort of identiteitskaart van de leerling
  • Pasfoto
  • Sofinummer (brief belastingdienst)
  • Naam zorgverzekeraar en polisnummer
  • WA verzekeraar en polisnummer
  • Eventuele Zwemdiploma(s)
  • Naam, tel.nr en adres huisarts

Let op!! Zonder bovengenoemde stukken kunnen wij de aanmelding NIET in behandeling nemen.

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO