ov-foto1
ov-foto2
ov-foto3
ov-foto4
ov-foto5
ov-foto6

Informatie voor ouders en verzorgers

Alles over leerplicht

Alle jongens en meisjes die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht.

Ouders/verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school toe gaat. Als uw kind ziek is, moet u dat meteen melden bij de school.

Van spijbelende leerlingen doet de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op het verzuim.

Ziekteverzuim

Alleen als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. Ziekte van uw kind, moet u wel altijd direct melden aan de school.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?
Als uw kind ziek is, moet u dat meteen (telefonisch) melden bij de school op tel.nr. (020) 519 50 70.

Wat moet ik doen als mijn kind tijdens de vakantie ziek wordt?
Als een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en de leerling daardoor later op school terugkomt, moeten de ouders/verzorgers een doktersverklaring uit het vakantieland overleggen.

Meer vragen?
Iedereen die vragen heeft over de leerplicht of kwalificatieplicht kan contact opnemen met één van de leerplichtambtenaren van Bureau Leerplicht Plus, telefoon (020) 552 37 14. De leerplichtambtenaren houden inloopspreekuren. U kunt ook een afspraak maken

Extra verlof, vakantieverlof en vrijstelling

Het uitgangspunt is dat leerlingen buiten de schoolvakanties niet van school mogen wegblijven. De school zelf kan u meer informatie verstrekken over extra verlof. Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis.

Een aanvraag voor een of meer dagen heet een aanraag extra verlof. Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school. Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g LPW). De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit (een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) om het verlof al dan niet toe te kennen.

Luxe verzuim
Ongeoorloofd verzuim rondom de vakanties heet ook wel ‘luxeverzuim’. Leerplichtambtenaren houden streng toezicht op luxeverzuim: leerlingen moeten het schooljaar gezamenlijk starten en afsluiten. Als u uw kinderen rondom de vakantieperioden zonder toestemming van school houdt, bent u strafbaar.

Vrijstelling leerplicht
Wanneer uw kind lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kunt een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij schakelt een arts of psycholoog in om te beoordelen of uw kind vrijstelling krijgt.

Zo werkt onze Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (mr) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Ze praten bijvoorbeeld mee over het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

In de MR van de Dreef hebben de volgende personen zitting;

  • Joland Stokkey  (personeel, secretaris)
  • Perry van Affelen (personeel, voorzitter)

Bureau Jeugdzorg

Opvoeden valt niet altijd mee.

Uw kind komt bijvoorbeeld niet goed mee op school. U hebt geen idee wat uw norse pubers uitvoeren op straat, en luisteren willen ze al helemaal niet meer… Soms voelt u zich machteloos. Dan kunt u wel wat hulp bij de opvoeding gebruiken. Daarom is er Bureau Jeugdzorg. Daar vindt u mensen die luisteren. Ze helpen u graag om een oplossing te vinden.

Advies, informatie en begeleiding van Bureau Jeugdzorg is helemaal gratis. Bel gerust (0900) 200 30 04, of maak een afspraak met een van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

Regelingen

Gratis schoolboeken

Vanaf schooljaar 2012-2013 ontvangt de school geld van de overheid voor de aanschaf van de schoolboeken. De school koopt de schoolboeken in en verstrekt deze dan gratis aan de leerlingen.

Op de basisschool krijgen kinderen veelal ook de overige leermiddelen gratis. In het Voortgezet Onderwijs is dit niet meer het geval en moet u de leermiddelen zelf betalen.

Tegemoetkoming Ouders

Het kindgebonden budget van de Belastingdienst.

Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Scholierenvergoeding

Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Als u schoolgaande kinderen hebt dan kunt u van de gemeente tot € 400 per kind krijgen. Dat noemen we de Scholierenvergoeding. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook kinderen op het mbo/bol (beroepsopleidende leerweg) hebben er recht op.

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO